Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

V letu 2017 je ARNES (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije) začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki je krajše poimenovan Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bodo vzgojno-izobraževalni zavodomi (VIZ) prejeli sofinancirano izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os

  • 10: Znanje, spretnost in vseživljenjsko učene za boljšo zaposljivost; prednostna naložba
  • 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje,
  • specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti.

Izgradnja brezžičnih omrežij

Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ bo potekala v naslednjih treh letih (2018, 2019 in 2020).
Nova omrežja bodo ustrezala enotnim standardom, bodo ustrezno zmogljiva za izvajanje dejavnosti VIZ, načrti pa bodo narejeni tako, da bo pokritost šole čim večja.
Sredstva, namenjena izgradnji omrežja, bodo odvisna od velikosti in tipa VIZ. Višina sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 62,5 %, lastna sredstva VIZ pa 37,5 %.

Na OŠ Slivnica pri Celju načrtujemo ureditev brežičnih omrežij v letu 2019 in 2020. Šola nima dovolj lastnih sredstev, zato bo ta sredstva zagotovila  Občina Šentjur. 

Nakup nove opreme (IKT)

Nakup nove opreme (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji …) za VIZ bo potekal v vseh štirih letih (2017, 2018, 2019 in 2020).
Delež sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 50 %, lastna sredstva VIZ tudi 50%.
Na OŠ Slivnica pri Celju načrtujemo nabavo nove opreme, tako da bomo dopolnili manjkajočo opremo in posodobili obstoječo zastarelo opremo. Šola nima dovolj lastnih sredstev,  zato bo ta sredstva zagotovila Občina Šentjur. 

Razvoj e-storitev in e-vsebin, kjer bomo dopolnjevali obstoječe storitve in razvijali nove.

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

http://www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V šolskem letu 2017/2018  aktivno sodelujemo v projektu Slovenska mreža zdravih šol. Vodilna rdeča nit letošnjega šolskega leta je Zdravje skozi umetnost. S to temo bomo povezovali usmeritve promocije zdravja, soustvarjali zdravju prijazno okolje in spodbujali posameznike, da skrbijo za svoje telesno in duševno zdravje. Naša šola bo izvajala dejavnosti v okviru izboljšanja telesnega zdravja. Pri tem bomo zasledovali smernice telesnih dejavnosti, ki jih ponuja Nacionalni  inštitut za javno zdravje in enkrat tedensko izvajali rekreativni odmor. Z njim želimo izboljšati gibalne navade učencev, povečati koncentracijo in motivacijo za opravljanje nalog pri pouku, spodbuditi sodelovanje ter skrb za svoje telesno in duševno zdravje.

REKREATIVNI ODMOR

Rekreativni odmor traja od 945 do 955 v prisotnosti učiteljev, ki poučujejo 3. šolsko uro.

Razpored:

  • ponedeljek – 4. in 5. razred;
  • torek – 6. in 7. razred;
  • četrtek – 1., 2. in 3. razred;
  • petek – 8. in 9. razred.

V projektu bomo sodelovali vsi zaposleni, učenci in njihovi starši.

Podružnična šola Prevorje je članica Mreže gozdnih vrtcev in šol, s katero upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko in ima podporo pri Zavodu RS za šolstvo.

Kot člani Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije spodbujamo kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost naših otrok. Težimo k temu, da postane gozd s številnimi pozitivnimi učinki samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in ne le ena od mnogoterih možnosti, ki so otrokom le občasno na voljo. Učitelji redno obiskujemo z učenci bližnji gozd in obenem iščemo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja.

Gozdne šole ponujamo otrokom odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja.Pri doseganju splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev sledimo otrokovim naravnim značilnostim in potrebam odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov … To je poučevanje, ki prinaša nove priložnosti, več avtonomije, vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno učno klimo. Vse našteto velja tako za pedagoške delavce kot otroke.

V naši šoli je gozdna pedagogika del vsakdana že od nekdaj. Šola stoji sredi narave, daleč stran od prometa in industrije, tako da je gozd na dosegu roke.

Pred leti, ko še nismo poznali IKT, smo bili v gozdu ali na travniku vsak dan, saj je bila to naša interaktivna učilnica in telovadnica. Danes pa je sodobna tehnologija odvrnila ljudi od narave – podobno je tudi v šolah, saj nas interaktivni učbeniki “silijo” k sedenju, gledanju v i-table ali tablice. Toda na učitelju sloni odločitev, kako bo poučeval! In pri nas smo učiteljice naklonjene naravi kot učiteljici, zato še vedno koristimo naravne danosti, ki jih otroci lahko zaznavajo z vsemi čutili. Otroci so zelo radi v gozdu in tudi s starši še nismo imeli težav. Ne kompliciramo s klopi in kačami, saj so ti sestavni del našega življenja.

Na naši šoli vodi projekt Martina Kosaber Gril, martina.kosaber@slivnica.si, ki je zadolžena za koordinacijo.

Danes pripisujemo vse večji pomen aktivnemu preživljanju prostega časa, saj si otroci in mladostniki s kakovostnimi dejavnostmi krepijo pozitivno samopodobo in vzpostavljajo odgovoren odnos do sveta. V okviru projekta Popestrimo šolo sva za učence zato pripravili raznolike aktivnosti, ki učencem pomagajo pri prepoznavanju in razvijanju njihovih sposobnosti, talentov in želja.